آزاده اعتباریان نقاش و هنرپیشه در ایران. کارهای او را در اینستاگرام دنبال کنید.

Azadeh Etebarian is an artist and actress in Iran. Follow her on Instagram.

نمایش گالری در اندازه بزرگ