داوود کوچکی (۱۳۱۸ - ۱۳۹۹، متولد رشت)، هیچ وقت نتوانست به تحصیل علم بپردازد و دانسته ها و دستاوردهایش تجربی بوده و نوشتن را در حد اسم و فامیل خود می داند. دوازده سال بیشتر نداشت که از خانه فرار کرد. از چهل سالگی به بعد -جسته و گریخته- خط خطی هایی در کاغذ باطله ها، دفترچه تلفن و یا گوشه و کنار دفتر مشق فرزندانش می کشید. نوعی کنجکاوی و بازی گوشی که در آغاز تفننی بود و صرفاَ جهت بروز درونیات خویش رخ می داد (گالری اینفو)

Rawvision: The Iranian self-taught artist Davood Koochaki died in Tehran on June 20, 2020, of pancreatic cancer, at the age of 81, leaving behind one of the most distinctive bodies of work to have emerged internationally in the related art brut and outsider art fields in the past several decades

نمایش گالری در اندازه بزرگ