ایلکای

... در حین آمدن و نزدیک شدن تور صید، تماشای حاصل کار ماهیگیران از جانب مردم عادی و رهگذری که به ساحل آمده بودند، بسیار جذاب بود و با نزدیک شدن تور لحظه به لحظه به مشتاقان تماشا، افزوده میشد و حتی سگ هایی ولگردی که آنجا بودند در حالی که مدت هاست اهلی شده و آنان هم با نزدیک شدن تور، میامدند تا شاید سهم خود را بتوانند از صید بگیرند >>> اینجا بخوانید 

نمایش گالری در اندازه بزرگ