علی مُمَجّد هنرمند متولد تهران، ۱۳۶۵. او را در اینستاگرام دنبال کنید.

Artist Ali Momajjed, born in 1986 in Tehran. Follow him on Instagram.

نمایش گالری در اندازه بزرگ