کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج بعد از کارخانه مینو  موزه ماشین های بنیاد قرار دارد.  از کالسکه ائی که جسد ناصرالدین شاه را بعد از ترور در شاه عبد العظیم به تهران آورد تا رولزرویس های محمد رضا پهلوی و بنز منحصر بفرد رضا شاه. نکته مهمی که چشم هر بیننده را جلب میکند چراغ های ماشین ها هستند. هر کدام  چشمانی هستند که  زل زده اند به چشمان  تماشاگر  و هزاران سئوال دارند . اما مطمئن هستند که کسی پاسخ آنها را نمیداند.

تماشاگر هر طوری می چرخد در محاصره این چشمان از حدقه در آمده  است. اینجا کلمات در لای پیچ و مهره و آهن و شیشه گیر  افتاده اند. خوب دقت کنید شاید شما بتونید از این  نگاه های خیره که سالهاست پلک زدن یادشون رفته چیزی دستگیرتان شد.

نمایش گالری در اندازه بزرگ