بازار هسته مرکزی همه شهرهای ایران است.  مردم اگر وصع مالیشون خوب باشه بازار رونق دارد و گرنه انگار گرد مرده پاچیده اند تو  همه مغازه ها. همه سر در گریبانند و بی مقصد.

فهرست خرید خیلی خیلی طولانی تر از بودجه ائی  است که ایرانی ها در اختیار دارند. هر روز طول و عرض بازار را گز میکنند بدون آنکه خرید مناسبی انجام دهند. به قول یک کاسب بازار تجریش : ما  می آئیم بازار تا از حال همسایگان کاسب خود سراغی بگیریم  و گرنه فروش قابل توجه یدر کار نیست.

نمایش گالری در اندازه بزرگ