هزینه تعویض چوب های کف اتاق، تعمیر در بیرونی، کارگذاشتن شش هفت شیشه پنجره جدید و دستمزد دو روز کار: ۳۵۰ دلار.