BBC :

رهبری جمهوری اسلامی، قاعدتا مایل نخواهد بود به گونه ای با آقای مرتضوی رفتار شود در صورت بروز بحران در آینده، مدیرانی که باید 'تمام قد' برای مهار آن وارد صحنه شوند، از حاشیه امنیت خود خاطر جمع نباشند"

برو به آدرس