Group

Flag

طنز Satire

طنز: بمیان آوردن و مطرح کردن کمبودها، خطا ها و جراحتهای اجتمایی بصورتی است که موجب تبسم و خنده میشود و تاثیرآن در جهت بهبود یک وضع نابسمان موجود در جامعه میباشد. این گروه متعلق به کسانی است که نوشته های طنزشان از تراوش فکری خودشان است

Persa | Follow Public Group 16 6

More

Food of Life
Mahsa Vahdat Concert, Cowell Theater, San Francisco, April 22, 2017
Mahsa Vahdat Concert, Cowell Theater, San Francisco, April 22, 2017