بسا "گندم نمایان" ، جوفروشند
"ریا کار" و دروغین خرقه پوشند
 
میفکن دل ، بر این گندم نمایان
که "مکارانه" در جوش وخروشند

دکتر منوچهر سعا دت نوری