زمستان و بچه ی کارگر/اکریلیک روی کنواس/یک متر در نیم متر 2014