که خواهد نوشت ؟ تاریخ آن سرزمین به غم محکوم را 
آن سرزمین گرفتار یک رویداد مشئوم را
 

ماجرای تلخ آن واقعه ی مذموم را
روزهای توفانی آن مردم مظلوم را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ آن مردان و زنان محروم را
مردمان_ چه بسا معصوم را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ آن کودکان و جوانان را
تاریخ آرمان های برباد رفته ی ایرانیان را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ آن توطئه ی انحطاط ایران را
دشمنی با بسا آفریدگان مهربان را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ حذف انبوه نخبگان و آزادگان را
بند و زجر مادران و غمگساران را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ آن فاجعه و پریشانی گروه گروه انسان را
تاریخ آن فرسودگی و درماندگی و هزاران حرمان را
 

که خواهد نوشت ؟ تاریخ این دیار مردم بی سر و سامان را
که خواهد نوشت ؟ تاریخ این بسا سیاه روزگاران را

 دکتر منوچهر سعادت نوری

 

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار